Оперативен Лизинг

Оперативен Лизинг

Оперативен лизинг от Autojet Rent a Car

Какво представлява оперативен лизинг?
Оперативният лизинг е услуга, която ви позволява да използвате превозно средство за определен период от време (12-60 месеца), но без възможност за придобиване на собственост. Този вид услуга се предпочита от компании, които искат да планират своите разходи чрез фиксирани месечни вноски.

Какви са предимствата?
– Отчитане на всички разходи, свързани с наетия автомобил
– Няма допълнителни разходи за поддръжка
– Намаляване на размера на данъците на фирмата Ви чрез месечно приспадане на лизинговите Ви плащания
– Предоставя се пълна техническа поддръжка, застраховка и гаранция на автомобила
– Не е необходимо управление на флота

Каква е разликата между оперативния лизинг и финансовия лизинг?

Когато говорим за оперативен лизинг, собственикът на движимото имущество (лек и друг вид автомобил) прехвърля правото на ползване на превозното средство за периода на договора. Всички плащания от страна на Наемателя се третират като оперативни разходи в отчета за доходите и разходите. Освен това лизинговият договор не оказва влияние върху баланса.
Наемателят не носи никакъв риск, само удоволствието от използването на колата.

Финансовият лизинг, от друга страна, е много по-рискова дейност.
Той се признава като актив и пасив в баланса.

Важно е да се посочи, че наемодателят може да претендира за освобождаване от данък върху наетия актив само ако е под формата на оперативен лизинг.